Suvo Mahshtami’r sakal

"Aar matro duti din,

Hote baki pocket NIL

Sange vulun Metro-r Shame

Chaluk Chumu-chutiye prem"

Suvo Mahshtami'r sakal

Sukanta Ray